Temporary power cut off in Apokoronas

As announced by PPC, there will be a temporary power cut off in Apokoronas, on Tuesday, May 5, from 8 a.m. to 3 p.m., as follows:

  • Mouri
  • Kournas Lake
  • Kournas
  • Kastelos
  • Patima
  • Asteras Hotel
  • Sfakia Hotel
  • Mathes
  • Kavros